תנאי פרסום באתר

תנאי פרסום באתר

פרסום בלוחות פילאטיס

קסאי מכשירי פילאטיס בע"מ מעמיד לרשות הגולשים אפשרות לפרסם באתר www.kassai.co.il תחת הקטגוריה לוחות פילאטיס. אפשרויות הפרסום כוללים:

 1. פרסום סטודיו לפילאטיס בלוח מכוני פילאטיס
 2. פרסום בית ספר המציע קורסים להכשרת מורים לפילאטיס
 3. פרסום מודעת דרושים בלוח דרושים פילאטיס
 4. ופרסום ארועים בתחום הפילאטיס שכוללים שעורי מדריכים, סדנאות, כנסים וקורסים להכשרת מורים ולימודי המשך בתחום הפילאטיס

הפרסום באתר יהיה פתוח לצפיית כל הגולשים באינטרנט וכפוף לתנאי הפרסום המפורטים להלן ומהווה הסכמה מצדך – המפרסם – לתנאים אלה.


עלות ותמורה

 1. הפרסום באתר הינו ללא תשלום. קסאי מכשירי פילאטיס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירות החינמי וכן לבטל את מתן השירות ללא תמורה כספית בכל עת מבלי להודיע על כך מראש.
 2. קסאי מכשירי פילאטיס יוכל לשנות את אופן מתן השירותים שהיא מעניקה תחת קטגוריית לוחות הפילאטיס או/ו את תצוגת הפרסום בלוחות, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

התחיבות מפרסם המודעה

 1. המפרסם מתחייב כי הפרטים אותם מסר הינם נכונים, אמיתיים, עדכניים ומלאים.
 2. השימוש בלוחות פילאטיס המתפרסם באתר קסאי ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים במערכת לוחות פילאטיס נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 3. המפרסם מתחייב שתוכן המודעה או הפרסום שהעלה יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית. המשתמש לא יעלה לאתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע או/ו להתחרות בקסאי מכשירי פילאטיס או בגולשים.
 4. קסאי מכשירי פילאטיס אינו צד אחראי לתנאי העסקה או/ו תנאי עיסקה בין הגולשים והמפרסמים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא ישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתו של המפרסם היא לוודא שההתקשרות בינו לבין הגולשים נעשית עפ"י כל דין.
 5. בנסיבות בהן מפרסם המודעה עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירות, לפגיעה במשתמשים או באופן המהווה הפרת חוקי המדינה, יהיה קסאי מכשירי פילאטיס רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למפרסם, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 6. מפרסם המודעה מסכים לכך שקסאי מכשירי פילאטיס יכולה להכניס שינויים ולערוך את תוכן המודעה או תמונות שהעלה לאתר וזאת מבלי שתהיה למפרסם כל טענה או דרישה לפיצוי בעניין זה.
 7. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי קסאי מכשירי פילאטיס בגין טיב המידע המפורסמים ו/או המסופקים בלוחות הפילאטיס, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד קסאי מכשירי פילאטיס ו/או כנגד מי מטעמו.
 8. בכל מקרה קסאי מכשירי פילאטיס אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים , אף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה. כמו כן קסאי מכשירי פילאטיס אינו אחראי בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע באתר קסאי.
 9. קסאי מכשירי פילאטיס לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למפרסם ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפרסום באתר קסאי.
 10. קסאי מכשירי פילאטיס אינו אחראי לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים שהועלו לאתר על ידי המפרסם.

פסילה של מודעה או פרסום

 1. קסאי מכשירי פילאטיס רשאי לפסול פרסום של משתמש שהעלה מידע או פרסום לאתר, במידה ויתברר כי המפרסם הפר את תנאי השימוש בתקנון או/ו שלא עמד בקריטריונים כפי שמופעים בהוראות המהוות חלק מדפי העלאת התוכן לאתר.
 2. קסאי מכשירי פילאטיס שומר לעצמו את הזכות למחוק פרסום מהאתר ולתבוע מפרסם זה בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לקסאי מכשירי פילאטיס או למי ממשתמשיו.
 3. קסאי מכשירי פילאטיס שומר לעצמו את הזכות להסיר מודעות או פרסומים במידה וימצאו  תכנים בלתי חוקיים, תכנים העלולים לפגוע או תכנים אשר יכולים להתחרות בכל דרך שהיא או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים לקסאי מכשירי פילאטיס.
 4. קסאי מכשירי פילאטיס שומר לעצמו את הזכות לפסול מודעה אשר עלולה לפגוע או ליצור תחרות עם המוצרים אשר נמכרים על ידי קסאי מכשירי פילאטיס ובין הייתר מודעות בהן מוצגים או/ו משתמשים בציוד של חברות מתחרות.

השרות

 1. קסאי מכשירי פילאטיס יוכל לשנות את אופן הצגת תוצאות החיפוש בלוחות פילאטיס. השינוי יכול לכלול סדר, מיקום, שם קטגוריה, עיצוב. כמו כן קסאי מכשירי פילאטיס יכול לשנות ללא הודעה מראש את אופן פעולת מנועי החיפוש והאינדקס באתר.
 2. קסאי מכשירי פילאטיס אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהפרסום בלוחות הפילאטיס.  מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם בדף הפרסום הינו של המפרסם בלבד.
 3. קסאי מכשירי פילאטיס אינו אחראי לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות, לאמיתותם, דיוקם,תקפותם ו/או שלמותם של התכנים שנרכשו או נמסרו דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים.
 4. בשום מקרה לא יהיה קסאי מכשירי פילאטיס אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא אשר הסתמך על התכנים המופיעים באתר .כל הסתמכות של מפרסמים על פרסומים המוצגים בלוחות הפילאטיס המופעים באתר קסאי  ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המפרסם.